Verksamma sedan 1993

​Kontakta oss

Roland 070-2005511

YKB – Yrkesförarkompetens, buss

TRAK kan erbjuda samtliga delkurser för Yrkeskompetensbevis:

1: Sparsam Körning 2: Godstransporter 3: Lagar och regler

4: Ergonomi och hälsa 5: Säkerhet och kundfokus

Att utföra persontransporter med buss är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med D eller DE fordon på väg.

Lagen innebär bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset. Kraven tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss.

Kraven på yrkesförarkompetens infördes samtidigt i 30 EES länder, i EU:s 27 medlemsstater samt Norge, Island och Liechtenstein.

Undantag

Lagen gäller dock inte fordon:

1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,

2. som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, räddningstjänsten eller polisen,

3. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll,

4. som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transportverksamhet,

5. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,

6. som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag,

7. som används för icke-kommersiell godstransport för privat bruk, eller

8. som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning

Delkurser

Delkurs 1: Sparsam Körning

Syfte/innehåll: Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Mål: Kursdeltagaren ska kunna optimera bränsleförbrukningen.

Upp

Delkurs 2: Godstransporter

Syfte/innehåll: Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen kan i viss utsträckning branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen.

Mål: Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring och känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

Upp

Delkurs 3: Lagar och regler

Syfte/innehåll: Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör-och

vilotider inom och utom Sverige. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods och transporter. Kursen belyser problematiken med människosmuggling och annan brottslighet i samband med gränspassager.

Mål: Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för gods och transporter.

Upp

Delkurs 4: Ergonomi och hälsa

Syfte/innehåll: Upplysa kursdeltagaren om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Mål: Kursdeltagaren ska kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om fysisk och psykisk förmåga.

Upp

Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus

Syfte/innehåll: Säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.

Mål: Kursdeltagaren ska kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken.Kursdeltagaren ska därmed kunna bedöma krissituationer och dessutom kunna arbeta för att det egna företagets profil höjs.

Upp

Jag vill anmäla mig till en kurs

Kalendarie

TRAK ab /Kofodsgatan 16 YSTAD  Tlf: 0702005511 / E-mail: info@trak.se

Möt oss på Facebook